Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Lixue Chen l 陈 璃 雪Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Months
Needs Core Membership
Statistics 8 Deviations 20 Comments 295 Pageviews
×

Newest Deviations

::: Quotes ::: My life green by Pearl-Lixue ::: Quotes ::: My life green :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 4 0 ::: Quotes ::: Thanh spring by Pearl-Lixue ::: Quotes ::: Thanh spring :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 5 0 ::: Quotes :::  Seulgi thu thu ~~~ by Pearl-Lixue ::: Quotes ::: Seulgi thu thu ~~~ :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 2 0 ::: Quotes ::: No Sana no life by Pearl-Lixue ::: Quotes ::: No Sana no life :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 1 0 ::: Texture ::: Peach Blossoms by Pearl-Lixue ::: Texture ::: Peach Blossoms :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 4 2 ::: Quotes ::: Bach Thien by Pearl-Lixue ::: Quotes ::: Bach Thien :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 3 0 ::: Graphic ::: Swag by Pearl-Lixue ::: Graphic ::: Swag :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 1 1 deviantart ID by Pearl-Lixue deviantart ID :iconpearl-lixue:Pearl-Lixue 2 0

"Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, hai người chúng ta, không ai nợ ai"
[Tố Tố - Tam sinh tam thế thập lí đào hoa]

"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là ta ở ngay trước mặt chàng nhưng chàng không hề nhận ra ta."
[ Phượng Cửu - Tam sinh tam thế chẩm thượng thư ]

Groups

This user is not currently part of any groups.

deviantID

Pearl-Lixue
Lixue Chen l 陈 璃 雪
Vietnam

Trần Ly Tuyết ~ A Tuyết chucheooo 18022003
Tớ là gái, là gái nhee~~
Design siêu xấu ~~ muốn học des mà chả biết chỗ nào dạy des hà ~~
Đêy là cái acc thứ 4 của tớ hà~~
Tớ là fan lai xuyên lục địa hà ~~ chủ yếu là K-pop,dra; C-dra , Anime , Manga ~~~~
Phận làm fan lai cũng siêu khổ luôn nà ~ ai làm rồi sẽ biết hà ~~~~
-----------------------
MOAH <33

credit : jonginka.tumblr.com/

Comments


Add a Comment:
 
:iconbinnie-xiao:
Binnie-Xiao Featured By Owner Feb 18, 2017   Interface Designer
t ghé
Reply